Văn bản pháp luật

Điều kiện và hồ sơ đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư
Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của ...

Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên mồn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.