Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Quy trình thi sát hạch chứng chỉ hành nghề NĐ 59/2015/NĐ-CP
– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá ...

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá, quản lý bất động sản
Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng