Chứng chỉ an toàn lao động

Giấy phép huấn luyện an toàn lao động
Viện Đào Tạo và Hợp tác Giáo Dục là đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. ...

Khai giảng lớp an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP
Mẫu chứng nhận, thẻ ATLĐ theo nghị định 44/2016
Tại sao chọn Viện là đơn vị đào tạo huấn luyện ATLĐ
Điều kiện làm giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động
Danh sách các đơn vị  đã tham gia huấn luyện ATLĐ – VSLĐ
Khóa học An toàn lao động hóa chất
Khai giảng lớp Giảng Viên Nguồn ATLĐ – VSLĐ
An toàn lao động trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH