Đào tạo sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm dạy TC-CĐ nghề
Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, giảng viên giảng dạy trung cấp – cao đẳng nghề cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy TC –CĐ nghề. Ngoài mục ...

Nghiệp vụ sư phạm dạy Sơ cấp nghề
Nghiệp vụ sư phạm mầm non
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( Sơ cấp nghề & TC-CĐ nghề)
Đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm Giáo viên TCCN
Hiệu trưởng mầm non
Lớp sơ cấp nghề bảo mẫu mầm non
Lớp cô nuôi dạy trẻ mầm non
Lớp quản lý giáo dục mầm non
Lớp sơ cấp nghề cấp dưỡng mầm non