Đào tạo nghiệp vụ Xây dựng

Lớp học chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  – Căn cứ Nghị định số 12 của ...

Lớp học chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng
Lớp học Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng
Lớp học quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án
Lớp học khai hải quan điện tử
Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc và lập dự toán